FAQ Lejere

Der er altid mange spørgsmål, når man søger ny bolig. Vi har nedenfor samlet de mest almindelige og generelle spørgsmål, vi møder, så du nemt kan danne dig et overblik. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål, enten til generelle vilkår eller hvis du har konkrete spørgsmål til en annonceret bolig.

 • Er huslejen inkl. eller ex. forbrug?

  Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af boligen, er den angivne husleje altid ex. forbrug af alle forsyningsudgifter.

  Dette skyldes, at forbrug er individuelt og derfor er svært at angive specifikt.

  Har udlejer givet os oplysninger om eget forbrug, videregiver vi gerne dette, men vi understreger, at dette ikke er en garanti for, at samme forburg kan forventes. 

 • Hvad vil I gerne vide om mig som lejer?

  Phoenix Home bestræber sig altid på et perfekt match mellem lejer og udlejer, og vi ønsker at formidle stabile lejere til vores boliger.

  For at optimere udlejningsprocessen, vil vi derfor gerne vide så meget som muligt om dig/de boligsøgende.  Jo flere oplysninger vi har, jo nemmere finder vi det rette match.

  Vi vil bl.a. gerne kende til følgende:

  Om den/de boligsøgende:

  • Navn
  • Antal personer i husstanden
  • Alder på alle i husstanden
  • Beskæftigelse (herunder firmanavn og gerne titel)
  • Får nogen i husstanden statslig eller kommunal økonomisk støtte? Evt. begrundelse.
  • Evt. nuværende boligform og bagrund for boligsøgning.
  • Andet relevant

  Om det søgte lejemål:

  • Område/postnumre, der søges indenfor
  • Den søgte boligtype
  • Max. husleje (ex. forbrug)
  • Min. antal værelser
  • Min. antal kvadratmeter
  • Andre krav  øellernsker til boligen

  Du er velkommen til at tilmelde dig vores lejer-kartotek. Du vil blive kontaktet, hvis vi får en bolig, der kunne matche dig og dine ønsker. 

 • Koster det noget for mig, som lejer, at benytte Phoenix Home?

  Nej, som lejer koster vores service i forbindelse med udlejning og administration ingenting!

  Du kan gratis søge boliger hos os og tilmelde dig vores boligagent. Er du lejer i en af vores boliger med administrationsaftale, er det også gratis at kontakte os i lejeperioden og få foretaget ind- og udflytningsgennemgang af lejemålet.

  Phoenix Home tilbyder dog enkelte lejer-services, der kan vælges mod betaling om ønsket.

 • Hvor meget opkræves i depositum og forudbetalt leje?

  Der opkræves altid 3 måneders leje i depositum. Udlejer bestemmer derudover, hvorvidt der skal opkræves 1-3 måneders forudbetalt leje.

  Du vil inden lejeaftalens indgåelse blive oplyst, hvis udlejer ønsker at benytte sig af sin mulighed for at opkræve forudbetalt leje.

  Når depositum og evt. forudbetalt leje forfalder til betaling, forfalder ligeledes første måneds husleje og evt. a conto forbrug samtidig.

  Vær opmærksom på, at forudbetalt husleje ikke er lig med opkrævning af første måneds leje!

 • Hvilken stand kan man kræve af et uistandsat lejemål?

  Det er meget forskelligt, hvilken stand man kan forvente, når der er tale om uistandsatte lejemål. Det kræves altid at lejemålene overdrages i pæn og velvedligeholdt stand ved både ind- og udflytning, men lejer du et uistandsat lejemål, kan du normalvis forvente, at den generelle stand er, som det lejede fremstod på den tidligere fremvisning. 

  Der kan dog være forhold, der er aftalt i lejekontrakten, herunder bl.a. at nogle flader er malede eller lign.

  Når du lejer et uistandsat lejemål, er det specielt vigtigt, at der bliver udarbejdet et god og gyldig indflytningsrapport, som kan dokumentere standen ved indflytning, da du ligeledes skal aflevere lejemålet i samme stand ved fraflytning.

  Der kan eventuelt tilkøbes en kompetent gennemgang (inkl. rapport og billedmateriale)hos Phoenix Home.

 • Hvad er et nyistandsat lejemål?

  Et lejemål anses som nyistandsat, når alle flader i lejemålet fremstår nymalede og eventuelle trægulve fremstår nyslebne (mellemslibning) og behandlede. Der må i øvrigt ikke være væsentlige mangler ved det lejede.

  Er forholdene ikke som ovenfor beskrevet, kan lejemålet ikke anses som nyistandsat.

  OBS! D. 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft hvori man ændrede kravet om nyistandsættelse ved fraflytning til et krav om normalistandsættelse. Ændringen bevirker, at lejeren, der har indgået en lejeaftale på et nyistandsat lejemål efter d. 1. juli 2015, ikke ubetinget kan afkræves at nystandsætte lejemålet ved fraflytning, men at istandsættelseskravet afhænger af lejemålets stand ved indflytning samt en konkret vurdering af behovet for istandsættelse på fraflytningstidspunktet.

  Det er med denne ændring blevet endnu vigtigere end tidligere at dokumentere standen af lejemålet ved ind- og fraflytning.

  Phoenix Home har både uddannelse og ekspertise indenfor ind- og fraflytningssyn. Vi varetager syn på alle vores boliger med administrationsordning, men synene kan ligeledes købes som særskilte ydelser. 

 • Hvad betyder diplomatklausul?

  Indsættes en diplomatklausul i lejekontrakten er lejer som udgangspunkt bundet til lejemålet, og lejeretlige forpligtelser vedrørende denne, i hele lejeperioden.  Dog indsættes der en aftale om, at lejer til enhver tid kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned, såfremt lejer skal fraflytte landet grundet forhold, lejer ikke er bekendt med ved nærværende lejekontrakts indgåelse.

  Diplomatklausulen er et krav ifølge dansk ret, når vi udlejer til expats.

  Der kan kræves dokumentation for flytningen, hvis lejemålet opsiges på nævnte baggrund.

 • Hvad indebærer en bindingsperiode?

  I de fleste tilfælde er vores lejekontrakter tidsbegrænsede med gyldig begrundelse herfor. Normalvis kan den tidsbegrænsede lejekontrakt ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, med mindre andet er fremført i kontrakten.

  For fleksibilitet i vores aftaler indeholder de fleste af vores længerevarende lejeaftaler dog mulighed for opsigelse fra lejers side efter en nærmere angiven bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), oftest 9 måneder. Efter den aftalte bindingsperiode vil lejer have mulighed for at opsige lejemålet, oftest med almindeligt varsel på 3 måneder til d. 1. i en måned.

  Det kan være muligt at forespørge og aftale andre bindingsperioder.

 • Hvorfor benytter Phoenix Home bekræftelser på leje?

  Phoenix Home er formidler i udlejningen. Derfor er det vigtigt, at de grundlæggende vilkår i forbindelse med lejeaftalen af et nærmere angivet lejemål er korrekt gengivet fra lejer til udlejer. Derfor benytter Phoenix Home bekræftelser, som gengiver vilkår som lejeperiode, husleje (excl. forbrug) og bindingsperiode.

  Når lejer har underskrevet en bekræftelse på leje, anses denne som et tilbud til udlejer. Dermed er aftalen om leje bindende, såfremt udlejer accepterer.

  (Bindinger benyttes udelukkende i tidsbegrænsede lejeaftaler)

 • Hvad er et ind- og fraflytningssyn, og hvorfor er de vigtige?

  Et ind- og fraflytningssyn er en minituøs gennemgang af lejemålet med det formål at dokumentere lejemålets stand på hhv. ind- og fraflytningstidspunktet. Dette skal sikre enighed omkring afleveringen og medvirke til at ingen af parterne kommer til at hæfte for mere end det, der tilkommer dem.

  Phoenix Home råder altid til, at der foretages ind- og fraflytningsgennemgange i lejemålet. Derudover er det med den nye lejelovs ikræfttræden pr. 1. juli 2015 blevet et krav at foretage ind- og fraflytningssyn, såfremt man udlejer mere end 1 lejemål. 

  Som supplement til rapporterne har lejer ifølge dansk lovgivning 14 dage fra nøgleoverdragelsen til at underrette udlejer om fejl og mangler i lejemålet, som opdages indenfor denne periode, men ikke er anført i indflytningsrapporten.

  Ligeledes har udlejer 2 uger fra fraflytningsdagen til at gøre krav mod lejer, hvis denne finder fejl og mangler i lejemålet, lejer burde hæfte for. 

  Phoenix Home har både uddannelse og ekspertise indenfor ind- og fraflytningssyn. Vi benytter Ejendomsforeningen Danmarks rapporter samt vejledninger og foreskrifter for at sikre vores kunder bedst muligt.

  Vi varetager syn på alle vores boliger med administrationsordning, men synene kan ligeledes købes som særskilte ydelser. 

 • Hvad indebærer det for mig, at lejemålet er administreret af Phoenix Home?

  En administrationsaftale med Phoenix Home er en aftale mellem udlejer og Phoenix Home, hvormed Phoenix Home vil fungere som mellemmand i lejeforholdet. Dette betyder at al kontakt mellem lejer og udlejer vil gå gennem Phoenix Home.

  Vi opkræver bl.a. husleje på vegne af udlejer, ligesom vi rykker, varsler, udarbejder forbrugsregnskaber mv. Derudover forestår vi korrespondancen i hele lejeperioden. Kontakter du, som lejer, os med en forespørgsel vil vi, hurtigst muligt herefter, forsøge denne besvaret eller videreekspederet til udlejer.

  I administrationen er ligeledes inkluderet ind- og udflytningsgennemgange, som skal sørge for at sikre både rettigheder og pligter for hhv. lejer og udlejer.

  Alt i alt indebærer en administrationsaftale for både lejer og udlejer, at lejemålet varetages af dygtige folk med kompetence hertil.

  (Phoenix Home fungerer udelukkende som mellemmand, hvorfor lejeforholdet altid vil bestå, både juridisk og økonomisk mellem lejer og udlejer. Det er desuden udlejer, der indestår med – og hæfter for depositum i lejeperioden, ligesom det er udlejer, der forestår den endelige økonomiske afregning af lejemålet)

 • Jeg har fundet et umøbleret lejemål, men har brug for at det er møbleret. Hvad gør jeg?

  Phoenix Home kan være behjælpelig med udleje af møbleringspakker af flere typer og i flere prisklasser. Kontakt os for et tilbud på møblering af det konkrete lejemål!

 • Hvad indeholder et møbleret lejemål?

  Et møbleret lejemål hos Phoenix Home indeholder en fuld møblering, således du, som lejer, blot skal medbringe private ejendele.

  Er der specielle forhold i den enkelte sag, vil du blive oplyst dette inden lejeaftalens indgåelse.

  Et møbleret lejemål overtages som beset, og lejer skal passe på og vedligeholde møbler på samme måde som det øvrige lejemål. Møblerne skal ligeledes afleveres tilbage i samme stand som ved indflytning med undtagelse af den forringelse som skyldes almindelig slid og ælde.

  Vær opmærksom på at linned ikke altid medgår i en møblering.

 • Hvem forsikrer lejemålet?

  Det er altid udlejer, der forsikrer selve ejendommen.

  Lejer forsikrer eget indbo.

 • Hvem har depositum stående i lejeperioden?

  Depositum mv. indbetales med frigørende virkning til Phoenix Home, som efter aftale overfører beløbet til udlejer. Derfor vil udlejer altid indestå med – og hæfte for depositum i lejeperioden, hvad enten der er tale om en sag med – eller uden administrationsordning hos Phoenix Home.

  Derfor er det ligeledes udlejer, der foretager den økonomiske slutafreging af lejemålet efter endt lejeperiode.

 • Hvornår skal depositum mv. betales?

  Depositum, evt. forudbetalt leje, og første måneds leje samt evt. a conto forbrug forfalder til betaling samtidig med underskrivelse af lejekontrakten.

  Der er ikke indgået en endelig aftale om leje før både betaling af ovennævnte samt underskrevet lejekontrakt er på plads. Derfor er det en sikkerhed for både lejer og udlejer, at begge disse ting sker hurtigst muligt efter aftale om leje.

  Når du modtager lejekontrakten til underskrivning, medfølger nota med angivelse af frist for betaling af depositum mv. Denne frist kan variere, men vil typisk være mellem 5-10 dage efter udsendelse af kontrakt.

  Indbetales depositum mv. ikke til den aftalte frist, bortfalder lejeaftalen uden yderligere varsel.

 • Hvordan betales leje og forbrug?

  Det angives i lejekontrakten, hvortil husleje skal betales. Sker der i lejeperioden ændringer, får du en skriftlig besked herom fra udlejer eller Phoenix Home, såfremt lejemålet har en administrationsordning her.

  I din lejekontrakt vil det ligeledes være angivet, hvortil der betales forbrug.

  Oftest betales forbruget direkte til forsyningsselskaberne, hvorfra du vil modtage opkrævning.

  Betales forbruget derimod a conto til udlejer, betales a conto-beløbet sammen med den resterende husleje på den, i lejekontrakten, angivne måde (medmindre du skriftligt har modtaget besked om andet, jfr. ovenfor).

  Bor du i et lejemål med administrationsordning hos Phoenix Home modtager du hver måned en huslejeopkrævning pr. email med angivelse af beløb og betalingssted til den kommende huslejeindbetaling. 

Copyright © - Phoenix Home 2022Design by Inmedia